Андо Хиросигэ – Лист Храм Бэнтэн у переправы Ханэда часть 1 Эрмитаж

«Андо Хиросигэ - Лист Храм Бэнтэн у переправы Ханэда» картина - часть 1 Эрмитаж