Карл Хайдер Haider, Karl  (1846-1912)

1846,1912

Карл Хайдер