Морис Дени Denis, Maurice  (1870-1943)

1870,1943

Морис Дени