041 The Moon Of Ogurusu In Yamashiro Yamashiro ogurusu no tsuki Yoshitoshi

Несколько случайных
041 The Moon Of Ogurusu In Yamashiro Yamashiro ogurusu no tsuki (картина) — Yoshitoshi