Shen Zongqian * Китайские художники средних веков

«Shen Zongqian» картина - Китайские художники средних веков (沈宗骞 - 竹林听泉图)