Во дворце на Невском проспекте отметили юбилеи Листа и Гилельса