015 The Moons Four Strings Tsuki no yotsu no o Yoshitoshi

Несколько случайных
015 The Moons Four Strings Tsuki no yotsu no o (картина) — Yoshitoshi